9 mai: Ziua Transferului Moaștelor Sfântului Nicolae la Bari! Află mai multe despre această sărbătoare

Cântarea 1

Glasul al 8-lea: Irmos:

Întru adânc a înecat de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea prea întrarmată; iar Cuvântul, întrupându-Se, a nimicit păcatul cel cu totul rău, Domnul cel preaînalt, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cântarea buzelor mele primește-o, Dătătorule de bine, Hristoase, și îmi limpezește limba nepomenindu-mi păcatele mele cele multe, ca să laud viața cea cinstită a ierarhului Tău, spre pomenirea aducerii moaștelor lui.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Primind darul facerii de minuni și cununile răbdării, împodobindu-te cu ierarhia, roagă-te lui Dumnezeu, părinte, ca iertare de păcate să ne dăruiască nouă, celor ce slăvim aducerea moaștelor tale.

Slavă…

Păstor fiind al turmei lui Hristos, părinte, către alte oi ale neamului celui din Apus te trimitem ca pe toți să-i minunezi cu minunile tale și către Hristos să-i aduci, fericite, Căruia te roagă neîncetat pentru noi.

Și acum… Al Născătoarei

Departe fiind noi oarecând, neamurile ne-am apropiat către Dumenzeu cu Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare, căci tu ai născut pe Acela Ce ne-a îndumnezeit și ne-a slobozit din blestemul cel de demult cu Sângele Său.

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Înflorit-a pustiul ca și crinul, Doamne, Biserica cea stearpă a păgânilor, prin venirea Ta, întru care s-a întărit inima mea.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Fără de răutate cu năravul și blând cu chipul, îngerească viață având, Nicolae, de Dumnezeu fericite, nu înceta a te ruga pentru noi către Unul Iubitorul de oameni.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Care cetate, fericite, nu te are pe tine ajutător, care suflet nu cheamă numele tău sau pe care loc nu-l cercetezi cu duhul, minunând pe toți cu minunile tale, Nicolae.

Slavă…

Cetatea Bari a primit trupul tău, iar duhul tău este în Ierusalimul cel de sus, unde dănțuiești cu proorociii, cu apostolii și cu ierarhii, împreună rugându-te pentru noi către Unul Iubitorul de oameni.

Și acum… Al Născătoarei

Luminare îmi cere, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, mie, celui întunecat cu multe păcate, ceea ce ai născut Lumina a toată lumea și negura patimilor departe o gonește de mine, ceea ce ești una de Dumnezeu fericită.

Condacul
Sedealna
Glas 1

Aducerea cinstitelor tale moaște s-a făcut nouă pricinuire de prăznuire luminată, ierarhe al Domnului prealăudate, pe care, ca pe un soare neapus, cu evlavie te lăudăm și cu bucurie te cinstim pe tine, ceea ce ești frumusețea credincioșilor, Nicolae (de 2 ori).

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Nici sol, nici înger, ci Tu Însuți, Doamne, venit-ai înomenindu-Te din Fecioară, și m-ai mântuit pe mine omul întreg. Pentru aceasta, strig Ție: „Slavă puterii Tale, Doamne!”

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu lumina Celui de sus fiind strălucit, ierarhe, luminează-mi inima mea și-mi gonește întunericul păcatului, ca, bucurându-mă, să cânt aducerea ta cea sfântă.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pășind pe scara faptelor bune, fericite, făcător de minuni te-ai arătat peste tot pământul, Nicolae; pentru aceasta, poporul Bariului de la Mira a primit sfintele tale moaște.

Slavă…

Preoții cei credincioși cu tine se laudă și domnii cei iubitori de Hristos te cheamă în războaie spre ajutor, și noi, nevrednicii, te îndemnăm ca să te rogi pentru noi către Domnul, Nicolae.

Și acum… Al Născătoarei

Pe cetele îngerești le spăimântează adâncul tainei tale, de Dumnezeu Născătoare, iar pe diavoli îi tulbură icoana ta, căreia noi închinându-ne, te cinstim pe tine, Maica lui Dumnezeu.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Mijlocitor între Dumnezeu și oameni Te-ai făcut, Hristoase Dumnezeule, că prin Tine, Stăpâne, am aflat calea care duce din noaptea necunoștinței la Părintele Tău, Începătorul Luminii.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

În Mira având scaunul, în Bari trupul ți-ai mutat și cu duhul petreci în ceruri, ierarhe Nicolae, cu apostolii ca un moștenitor, cu care împreună te roagă pentru noi, cei ce cântăm aducerea ta.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Al tuturor creștinilor nădejde și al năpăstuiților mare apărător, și tămăduitorule al bolnavilor, mângâiere celor întristați, și către Dumnezeu dintre oameni părtinitorule, cere pace poporului și ne mântuieşte de năvălirile păgânilor.

Slavă…

Sufletul meu cel cufundat prin multe patimi, Nicolae, și care este omorât prin căderea în păcate, înviază-l cu rugăciunile tale și îndreptează-l cu pocăință, ca împreună cu toți credincioșii să slăvesc aducerea ta.

Și acum… Al Născătoarei

De Care mulțimea îngerilor și Serafimilor se spăimântează, și făptura cea înțelegătoare se cutremură, pe Acesta ca pe un Prunc, Fecioara Îl hrănește. Și noi, văzându-L cu închipuire pe mâinile tale, pururea ne Închinăm Lui.

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Întru adâncul greșelilor fiind învăluit, chem adâncul cel neistovit al milostivirii Tale; scoate-mă din stricăciune, Dumnezeule.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ca din paharul lui Ghedeon, așa din dumnezeiasca ta biserică, primim sănătatea trupurilor, cu neîmpuținare și curățirea sufletelor, ierarhe Nicolae, căci tu, prin dar, izvorăști minuni celor ce cu neîndoită credință nădăjduiesc spre tine.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Din feluri de năpaste și cumplite primejdii, și de scârbele ce ne-au cuprins, și din multe feluri de răutăți, scapă-ne, părinte, pe noi, robii tăi, care, după vrednicie, cinstim sfântă aducerea ta ca un slăvit plăcut al lui Hristos.

Slavă…

Prin gerul păcatului îngheţând și de vântul grijilor lumești împins fiind, chipul feței tale, părinte, văzându-l ca pe un alt soare, să mă încălzească cu rugăciunile tale, slujitorule al lui Hristos, Nicolae.

Și acum… Al Născătoarei

Mintea cea pământească pe tainele cele cerești nu le va ști nici făptura pe mintea Făcătorului nu o va pricepe, că întrece toată mintea omenească Nașterea Domnului cea din Fecioară, Căruia rugându-ne cu credință, luăm iertare greșelilor.

Condac
glasul al 3-lea
Podobie: Fecioara astăzi…

Ca o oaste de la răsărit până la Apus au răsărit moaștele tale, sfințite Nicolae, și marea s-a sfințit prin trecerea ta, iar cetatea Bari te primește pe tine dar, căci, pentru noi te-ai arătat făcător de minuni ales, preaminunat și preamilostiv, mare ierarhe Nicolae.

Icos

Să lăudăm acum cu cântare pe ierarhul și păstorul, și învățătorul din Mira, ca, cu rugăciunile, să ne luminăm. Pentru că acesta s-a arătat cu totul curat, nestricăcios cu duhul, aducând lui Hristos jertfă curată fără prihană și bine-primită lui Dumnezeu, ca un ierarh curățit cu sufletul și cu trupul, și ca cel ce este cu adevărat înainte-stătător al bisericii și apărător al ei, și ales făcător de minuni, preaminunat și preamilostiv.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, a tiranului călcător de lege, înaltă văpaie a aprins; iar Hristos a întins tinerilor celor cinstitori de Dumnezeu, roua Duhului, Cel Ce este binecuvântat și preaslăvit.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Astăzi se bucură îngerii lui Dumnezeu, iar mulțimea dracilor se tânguieşte, pentru că ai mântuit pe popor de năpaste și ai gonit duhurile cele întunecate. Drept aceea, după vrednicie, te numești biruitor și pentru aceasta, strigăm lui Dumnezeu: „Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!”

Slavă…

Îți stau înainte, fericite, soboarele dreptcredinciosului tău popor și se laudă cu tine bisericeștii învățători, împărații te proslăvesc ca pe un apărător, iar noi te rugăm: „Mântuieştene, părinte Nicolae, pe noi, cei ce cântăm Domnului, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!”

Și acum… Al Născătoarei

O, cum voi lăuda pe Mântuitorul meu, pe Care cu cutremur Îl laudă îngerii, ci tu, Maică, povățuiește-ne și, prin îndurarea ta, silește îndurările Fiului Tău, ca să mântuiască pe cei ce nădăjduiesc în tine, căci tu, rugându-te Lui pentru noi, din munci ne izbăvești.

Cântarea a 8-a

Irmosul:

Cuptorul cel de foc, oarecând în Babilon, lucrările și-a despărțit cu dumnezeiască poruncă, pe haldei arzând și răcorind pe cei credincioși care cântau: „Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Îngerii cerești te primesc pe tine ca pe un slujitor, iar proorocii și apostolii ca pe un prieten te întâmpină, fiindcă Însuși Domnul te-a primit pe tine, iar noi, păcătoșii, milă cerem.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Mare stăpânire de la Dumnezeu ți s-a dat ție, Nicolae, căci marea ți se supune, văzduhul te ascultă și neamurile ți se pleacă, văzând preaslăvitele tale minuni.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Noul Israel al creștinescului popor ai arătat, Mântuitorule, mai slăvit decât Moise, pe Ierarhul Tău, Nicolae, care din toate relele ne izbăvește.

Și acum… Al Născătoarei

Curățire păcatelor cerem ca una ce ești Maica lui Dumnezeu și întinde-mi mâna, Stăpână, mie, celui cufundat în adâncul deznădăjduirii, ca, ridicândumă cu nădejde, să te preaînalț întru toți vecii.

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Fiul Părintelui celui fără început, Dumnezeu și Domnul întrupându-Se din Fecioară, S-a arătat nouă ca să lumineze pe cele întunecate și să adune pe cele risipite. Pentru aceasta, pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru tot lăudată, o mărim.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Bine este cuvântat, Domnul Dumnezeul nostru, că a proslăvit pe ierarhul în multe părți, slobozind râuri de minuni în Mira, pe toți tămăduind și cu milostivire cercetând.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu cinstit somn ai adormit și ai lăsat trupul în Bari spre folos, fiind apărător neadormit prin rugăciunile tale tuturor celor ce te cheamă cu credință, Nicolae.

Slavă…

Bine este cuvântat, Făcătorul cerului și al pământului, Atotțiitorul Dumnezeu, Părintele cel fără de început și Fiul cel mai înainte de veci, Cuvântul Care a ieșit din sânurile Tatălui, prin Care toate cele pentru noi s-au făcut, și Duhul Sfânt, Cel Ce purcede, Treime Sfântă, slavă Ție.

Și acum… Al Născătoarei

Cu cuvinte ritoricești, a te lăuda nu ajunge după vrednicie pe tine, ceea ce ești mai mare decât puterile cerești și mai cinstită decât toată făptura, ceea ce ai născut cu trup pe Dumnezeu și Făcătorul, pe Care roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, ca să ne miluiască în ziua judecății.